Stowarzyszenie Św. Celestyna w Mikoszowie jest organizacją pozarządową zarejestrowaną w 1991 roku. Inspiracją do założenia Stowarzyszenia była chęć niesienia pomocy dzieciom niepełnosprawnym takim jak Krzysztof, syn jeden z założycielek, który urodził się z czterokończynowym porażeniem mózgowym. Do dnia dzisiejszego głównym Celem Stowarzyszenia jest kompleksowa pomoc osobom niepełnosprawnym w różnym wieku.

Kolejnym marzeniem założycieli Stowarzyszenia Św. Celestyna była budowa Zakładu Aktywności Zawodowej. Dzięki uporowi i energii pragnienie to zamieniło się w rzeczywistość.

29 grudnia 2005 roku został uruchomiony Zakład Aktywności Zawodowej „Celestyn”, jako logiczny skutek dotychczasowej działalności Stowarzyszenia. Prace projektowe rozpoczęły się wiele miesięcy wcześniej, wówczas został również złożony odpowiedni wniosek do Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Nadrzędnym celem planowania wszystkich działań była myśl o zapewnieniu jak najlepszej opieki dla przyszłych podopiecznych, m.in. poprzez Warsztaty Terapii Zajęciowej. Wielkie znaczenie miało także bogate doświadczenia kadry Stowarzyszenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Remont, przebudowa i wyposażenie starej, ponad 100-letniej stodoły trwał niemal cały 2005 rok. Efekt wielomiesięcznej, intensywnej pracy to piękny, liczący ponad 600 m2 obiekt zawierający dwie duże pracownie produkcyjne, salę rehabilitacyjną, biuro i zaplecze. Architektura i wyposażenie Zakładu robi duże wrażenie również na naszych Gościach i Klientach. Wszechobecne podjazdy, szerokie korytarze, przystosowane do potrzeb pracowników poruszających się na wózkach toalety i szatnie to minimalizacja barier i maksymalizacja wygody…

„Zakład taki tworzy się celem zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych
do znacznego stopnia niepełnosprawności, a także w celu rehabilitacji
zawodowej i społecznej tych osób oraz przygotowania ich do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę ich indywidualnych możliwości”.


Ta ustawowa definicja w naszej praktyce oznacza nowe, lepsze życie dla osób niepełnosprawnych. Daje im możliwość porannego wstania i pójścia do pracy, miejsca gdzie spotkają kolegów oraz przyjaciół. Zdrowym osobom często ciężko zrozumieć, że właśnie dzięki pracy niepełnosprawni czują się potrzebni i w pełni sprawni społecznie.

Od początku 2006 roku Zakład zdobywa rynek krajowy przez sprzedaż produkowanych w nim wyrobów. Szeroki zakres oferty wraz z opisem i zdjęciami produktów mogą Państwo zobaczyć w dziale Sklep

Podstawowym celem naszego Zakładu jest zatrudnianie osób, które przez wielu są kwalifikowane jako osoby zupełnie niezdolne do pracy. Oznacza to, że przez zapewnienie stanowisk pracy, trening i rehabilitację. Osoby niepełnosprawne mają dzięki temu możliwość aktywnego i urozmaiconego życia, dowartościowania się oraz wyjścia poza ramy niepełnosprawności i zarobienia własnych pieniędzy.

Zadania rehabilitacyjne Zakładu są realizowane poprzez zorganizowanie aktywności niepełnosprawnego pracownika. Celem tych działań jest zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb, wyzwolenie pozytywnych zmian oraz usprawnienie i skorygowanie zaburzonych funkcji.

Dotyczy to w szczególności:

• kształtowania zaradności życiowej
• eliminowania powstałych trudności rozwojowych,
• nabywania kompetencji społecznych w tym komunikacyjnych,
• wdrażania do samodzielności psychospołecznej,
• kształtowania kompetencji zawodowych,
• wzmacniania wiary we własne siły i możliwości,
• dostarczania pozytywnych doznań emocjonalnych,
• nabywania i doskonalenie sprawności psychomotorycznej przygotowania do życia w otwartym środowisku,
• optymalizacji rozwoju fizycznego i usprawniania narządu ruchu poprzez rozszerzony, indywidualny program rehabilitacji ruchowej,
• wspierania pracowników we wszelkich a zarazem koniecznych czynnościach życia codziennego,
• rozbudzania chęci pokonywania trudności,
• przyzwyczajania do punktualności, planowania, produktywnego wykorzystania czasu, oszczędności materiału,
• wdrażania do współdziałania w zespole,
• rozwijania poczucia odpowiedzialności za postępowanie własne i całego zespołu,
• kształtowania właściwego stosunku do pracy: poszanowanie pracy w każdej dziedzinie, poszanowanie wytworów pracy ludzkiej.

Powyższe cele realizowane są poprzez określony zespół przedsięwzięć organizacyjnych, terapeutycznych, psychologicznych, rehabilitacyjnych i społecznych. Zmierzają do osiągnięcia jak najwyższego poziomu jakości życia i integracji społecznej, przy aktywnym uczestnictwie tych osób.


Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!